Lịch sử hình thành

Là một doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thành lập năm 2004, chúng tôi đã và đang xây dựng cho mình một định hướng phát triển trong nền kinh tế xanh, nền kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững. Chúng tôi sở hữu một nhà máy tái chế nhựa tại Thanh Hóa với công suất 3600 tấn / năm. Dự án "Tái chế chất thải PVC thành vật liệu xây dựng" đã góp phần quản lý chất thải nhựa bằng cách tái chế các sản phẩm cho công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng với các giá trị thiết thực trong bảo vệ. môi trường. Dự án đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi sản phẩm của hệ thống tuần hoàn. Dự án đã giành được giải ba, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Và đã được ghi vào sổ vàng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam do Bộ Khoa học và ...

>>Xem thêm
Giới thiệu công ty, lịch sử hình thành và phát triển
Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Tân Thành Phương.

Địa chỉ: 28 đường Cao Thắng, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trang web: www. tanthanhphuong.vn hoặc www.tanthanhphuong.com.vn

Là một doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thành lập năm 2004, chúng tôi đã và đang xây dựng cho mình một định hướng phát triển trong nền kinh tế xanh, nền kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững. Chúng tôi sở hữu một nhà máy tái chế nhựa tại Thanh Hóa với công suất 3600 tấn / năm. Dự án "Tái chế chất thải PVC thành vật liệu xây dựng" đã góp phần quản lý chất thải nhựa bằng cách tái chế các sản phẩm cho công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng với các giá trị thiết thực trong bảo vệ. môi trường. Dự án đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi sản phẩm của hệ thống tuần hoàn. Dự án đã giành được giải ba, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Và đã được ghi vào sổ vàng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Ban Chấp hành Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Ngoài ra, chúng tôi sở hữu và xây dựng phần mềm quản lý môi trường "SMART SOFT" để kiểm tra dữ liệu môi trường tự động, giúp người quản lý và doanh nghiệp theo dõi, cập nhật và tác động đến môi trường. phát thải môi trường một cách kịp thời.

Thế hệ tiếp theo: Ông Nguyễn Việt Thanh

Chức vụ: Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Email: gm@tanthanhphuong.vn

Trân trọng.


Company name: Tan Thanh Phuong Technology Development Investment Joint Stock Company.
Address: 28 Cao Thang Street, Dien Bien Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province.
Website: www. tanthanhphuong.vn or www.tanthanhphuong.com.vn
As a science and technology enterprise established in 2004, we have been building ourselves a development orientation in a green economy, a circulating economy for sustainable development. We own a plastic recycling plant in Thanh Hoa with a capacity of 3600 tons / year. The project "Recycling PVC waste into construction materials" has contributed to the management of plastic waste by recycling products for industrial, agricultural and construction with practical values in protection. environment. The project plays an important role in the product chain of the circulatory system. The project has won a third prize, the Vietnam Science and Technology Innovation Award. And has been recorded in the golden book of Vietnamese science and technology creation organized by the Vietnamese Ministry of Science and Technology in coordination with the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front. In addition, we own and build the "SMART SOFT" environmental management software for automated environmental data testing, helping managers and businesses to track, update and impact on the environment. environmental emissions in a timely manner.
The next generation: Mr. Nguyen Viet Thanh
Position: General Director cum Chairman of the Board of Directors
Email: gm@tanthanhphuong.vn
Best regards.